وکیل آنلاین

ویرایش
طلاق توافقی را می‌توان معادل uncontested divorce دانست زیراطرفین در مورد همه امورتوافق دارند همچنین در آن هیچ‌یک از طرفین مقصر قلمداد نمی‌گردند.در طلاق توافقی، در خصوص حقوق مالی زوجه مثل جهیزیه ومهریه ومسئله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق طرفین تصمیم‌گیری می‌گردد و این توافق در حکم دادگاه ثبت شده و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌نماید.شاید کمتر واژه ای به تلخی طلاق و یا طلاق توافقی سراغ داشته باشیم که حکایت از دردها، رنجها و جدایی انسانها از یکدیگر می نماید.واژه ای که نمایانگر وجود اقیانوس متلاطم  برای کودکان  است که گاها"  صدمات ناشی ازطوفانهای سهمگین آن تا آخر عمر رهایی کامل نمی یابند.افراد گوشه گیر، دارای عقده های روانی ,بزهکار وعقب مانده های اجتماعی، می توانند محصول این واژه باشند.این است که طلاق  به عنوان مبغوض ترین حلالها مطرح شده.اکثر روانشناسان و جامعه شناسان بیان می کنند که خانواده، اساسی ترین نقش را در سرنوشت فرزندان دارد و این والدین اند که قادرند با راهنماییها بموقع و صحیح، راهگشای فرزندان خود باشند.از  مهمترین مراحل زندگی هر دختر و پسری مرحله ازدواج آنها است؛ که چنانچه  ازدواج موفقی نداشته باشند، دیگر موفقیتهای زندگیشان نیز تحت الشعاع قرار گیرد