دسته: هلند

کمی در مورد هلند بدانیم

کمی در مورد هلند بدانیم

 در مورد هلند بدانیم در مورد هلند بدانیم هلند کشوری لیبرال  واقع در منطقه ی  ساحل غربی “ندرلند” و در قلمرو فرمانروایی هلند میباشد که کشور گل ها و آسیاب بادی هاست. هلند کشوری...