ثبت بین المللی برند

ثبت بین المللی برند

ثبت بین المللی برند

۱- بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت یا برند با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد روند ثبت بین المللی میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود.امتیازاین سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به WIPO میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید.
۲-بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.
۳-دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، می باشد.

مزایای استفاده از سیستم ثبت بین المللی علائم تجاری ( مادرید )

 

۱- نامه تقاضا جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
۲-معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی برند ارائه وکالتنامه دادگستری
۳-کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس ( ثبت شرکت ) و آخرین ثبت تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل ثبت برند رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری.
۴-اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری.
۵-تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی
۶-برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
۷-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد)

ثبت بین المللی برند (مادرید )

متقاضی ثبت بین المللی برند و علامت تجاری علاوه برتکمیل اظهارنامه ثبت بین المللی باید مبلغ مشخصی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک) برای علائم سیاه وسفید و۹۰۳ فرانک سوئیس جهت علائم رنگی به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت درهریک ازکشورها لازم است پرداخت کند و نیز برای کالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هریک ۷۳ فرانک) را باید به شماره حسابهای مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نماید.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به (زبان انگلیسی یا فرانسه) میتواند درصورت تمایل در۷۳ کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی و بعد از انجام بررسیهای مورد نیاز اظهارنامه را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای موردنظرتعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری درآن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هریک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارندکه چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات و منافع ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند درغیراینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت۲۰ سال(۱۰ سال حمایت اولیه و درصورت تجدید علامت برای۱۰ سال دیگر) قابل حمایت خواهد بود.

مراحل تقاضای ثبت بین المللی برند

پس ازمشخص شدن کشورهای مورد درخواست متقاضی جهت ثبت بین المللی بسته به اینکه کشورهای مورد درخواست صرفا” تحت نظام موافقتنامه یا پروتکل یا هردو آنها می باشند، متقاضی بایستی نسبت به پرکردن یکی ازفرمهای MM1, MM2, یا MM3 مربوطه براساس گواهی ثبت مبداء اقدام نماید.
نخست متقا ضی بایستی کلیه اطلاعات درخواستی اعم از نام و نشانی مالک علامت (اعم ازحقیقی یا حقوقی)، علامت مورد درخواست مطابق خصوصیات مندرج در ثبت مبداء ) ثبت در کشور متبوع ) اعم از ذکر رنگ و اجزاء علامت و غیره ، کالاها و خدمات مورد نظرو سایراطلاعات درخواستی را در فرم مربوطه عینا” مطابق گواهی ثبت مبداء پر کرده و به همراه سایرمدارک ذکر شده در ذیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.
اداره مزبور پس از بررسی کارشناس، موارد اشکال را به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع آنها دراسرع وقت اقدام نماید. سپس متقاضی بایستی فرم تصحیح شده را درسه نسخه به اداره تسلیم نموده و پس از تائید و امضاء فرمهای مزبور توسط اداره مالکیت صنعتی نسبت به پرداخت هزینه های ثبت بین المللی که قبلا” در سایت WIPO محاسبه گردیده اقدام نماید. درنهایت، متقاضی شخصا” بایستی نسبت به ارسال نسخه ای از فرم تائید شده به همراه اصل فیش پرداختی (SWIFT) به دفتر بین المللیWIPO اقدام نماید.

هزینه های ثبت بین المللی علامت تجاری ( برند )

جهت محاسبه هزینه ثبت بین المللی طبق مشخصات مندرج درتصدیق ثبت داخلی ازقبیل تعداد طبقات، رنگی یا سیاه سفید بودن علامت میتوانید با مراجعه به آدرس اینترنتی مرجع مربوطه در کشور مورد نظر و انتخاب درخواست اقدام فرمائید. هزینه محاسبه شده به فرانک سوئیس می باشد و پس ازبررسی و تائید فرم اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره ثبت علائم تجاری از متقاضی درخواست خواهد شد تا هزینه مزبور را به حساب سازمان   واریز نماید

 

 

ثبت نمایندگی خارجی

شرکت های خارجی که در کشور خود به صورت قانونی شناخته و به ثبت رسیده اند با توجه به شرایط تعیین شده و چهارچوب قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی ایران می تواند اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود کند.

زمینه های فعالیت شرکت های خارجی

۱-ارائه ی خدمات پس از فروش کالا : زمانی که شرکت های خارجی به فروش کالا به اشخاص ایرانی می پردازند می توانند برای دادن خدمات پس از فروش در ایران به ثبت شعبه یا نمایندگی بپردازند.

۲-زمانی که بین افراد خارجی و ایرانی قراردادی بسته می شود برای قسمت اجرائی این قرار داد می توانند تقاضای ثبت نمایندگی یا شعبه داشته باشند

۳-دسته ای از شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند که این عمل به دو صورت شکل می گیرد :

الف)شرکت های خارجی می توانند برای ارتباط مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ثبت شرکت یا نمایندگی خود درایران و یا با سهیم شدن در شرکت های تجاری می توانند به سرمایه گذاری بپردازند

ب)در چهارچوب مقرارات قانون مصوب آذرماه مربوط به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی و تسلیم مدارک می توانند در این راستا فعالیت داشته باشند.

۴-در صورتی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور مربوطه در کشور های خارجی انتخاب شده باشند می توانند طبق قرارادادهای منعقد شده و با ارائه ی مدارک لازم به ثبت شعبه یا نمایندگی خد در ایران بپردازند

۵-این دسته از شرکت ها می توانند به ثبت نمایندگی یا شعبه خود در ایران بپردازند : شرکت های خارجی صادر کننده ی محصولات غیر نفتی مانند کشاورزی،صنعتی،صنایع دستی و….شرکت هایی که قصد انتقال دانش فنی را به اشخاص ایرانی دارند

۶-شرکت های خارجی که برای ارائه خدمات با دستگاه های دولتی در ارتباط هستند مانند خدمات حمل نقل هوایی،زمینی،دریایی با اخذ مجور از سازمان های ذیربط و همچنین برای فعالیت در زمینه های بانکی با اخذ جواز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت می باشند.

طبق ماده ی ۸ آئین نامه ی اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی،نمایندگان موظفند گزارش فعالیت خود را به همراه صورت های مالی خود به مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط تحویل دهند.

وظایف شعبه شرکت خارجی شامل موارد زیر می شود :

۱-در صورت لغو مجوز از سوی مرجع ذی صلاح باید انحلال شعبه صورت بگیرد.

۲-فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران یه همراه صورت های مالی حسابرسی شده باید تا ۴ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط تحویل داده شود.

۳-شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود.

فرم درخواست مشاوره

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت خارجی :

 

۱- درخواست کتبی شرکت
۲- کپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن
۳- آخرین گزارش تایید شده ی مالی شرکت
۴- گزارش اطلاعات شرکت :
۵- اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
۶- بیان ضرورت و دلایل ثبت شعبه در ایران
۷- تعیین نوع و حدود اختیارات در محل فعالیت
۸- چگونگی تامین منابع مالی برای اداره ی شعبه
۹- نیروی انسانی مورد نیاز خارجی و ایرانی
۱۰- اظهارنامه و تصدیق ثبت شرکت خارجی
۱۱- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
۱۲- ارائه ی تعهد نامه مبنی بر انحلال شعبه در صورت تشخیص لغو شعبه توسط مراجع ذی صلاح
۱۳- کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.