طلاق توافقی در دوران بارداری

برای تنظیم دادخواست طلاق توافقی در دوران بادرای و یا هر دوره دیگری، هیچ تفاوتی با هم ندارند.

بر اساس قانون جدید حمایت خانواده،جهت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دادگاه خانواده،  ابتدا  بایدبه مراکز معرفی شده مشاوره خانواده توسط قوه قضاییه، مراجعه کرده و در صورتی که پس از دو جلسه مشاوره، زوجین حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نگردند، با گواهی عدم انصراف از طلاق، به دادگاه خانواده مراجعه نموده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را تقدیم خواهند نمود.

مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست طلاق توافقی در دوران بارداری

اصل سند ازدواج دائم یا رونوشت آن در صورت مفقودی سند ازدواج.

اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین.

گواهی ثبت نام در سامانه سراسری ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه.

کواهی عدم انصراف از طلاق که توسط مراکز مجاز مشاوره خانواده صادر می‌گردد.

توافق نامه طلاق توافقی در دوران بارداری که مشخص کننده حقوق مالی زوجه در دادخواست طلاق توافقی، وضعیت حضانت فرزند و توافق بر نحوه ملاقات فرزند و پرداخت نفقه وی، تعیین تکلیف درباره جهیزیه، مهریه زوجه و نفقه معوقه و همچنین سایر حقوق مالی زوجه.

تصویر: طلاق توافقی
طلاق توافقی

برهیچکس پوشیده نیست طلاقی را که خالق هستی"ابعض الحلال"خوانده چه تبعات مهلکی بر فرد و پیکره ی جامعه وارد میسازد. بقاء خانواده و حفظ ثبات آن , به عنوان یک نهاد و پایه ای اجتماعی و اخلاقی و بنیادی ترین...