مضرات طلاق توافقی

مضرات طلاق توافقی را میتوان از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد .

برای مثال برخی از مضرات طلاق توافقی متوجه خود زوج هستند و برخی دیگر از مضرات طلاق توافقی بعد وسیع تری دارند و میتوان آن ها را به دامنه آسیب های اجتماعی متصل کرد .

البته به طور کلی هر هنجار و لغزشی در بنیان خانواده میتواند جزئی از تابع آسیب ها اجتماعی باشد چرا که خانواده کانون تعالی همه جانبه مرد و زن و جایگاه پرورش و تربیت فرزندان است و هر آسیبی به اساس خانواده و ارزش های آن میتواند پیامدی اجتماعی را به دنبال داشته باشد .

رسالت طلاق توافقی در این است زمانی که زوجی به هیچ عنوان امکان سازش در بین آن ها وجود ندارد و دلایل جدی و توجیه پذیری را برای پایان دادن به زندگی مشترک خود دارند گزینه طلاق توافقی پیش روی آن ها قرار داشته باشد تا بیشر از این در جریان کش مکش های دادرسی طلاق غیر توافقی به روح و روان و اعتبار آن ها لطمه وارد نشود و اگر فرزندی در این میان وجود دارد در اثر نزاع های احتمالی طلاق عادی آسیب روحی نبیند .

تصویر: طلاق توافقی

طلاق توافقی


برهیچکس پوشیده نیست طلاقی را که خالق هستی"ابعض الحلال"خوانده چه تبعات مهلکی بر فرد و پیکره ی جامعه وارد میسازد. بقاء خانواده و حفظ ثبات آن , به عنوان یک...

  • ۰
  • ۷۶
تصویر: نکات حیاتی از طلاق توافقی

نکات حیاتی از طلاق توافقی


طلاق توافقی به گونه ای از طلاق اطلاق می شود که هر دوی زن و شوهر متقاضی آنند و در همه امور مشترکشان از قبیل حضانت فرزند بعد از...

  • ۰
  • ۳۸
تصویر: شرایط جدید طلاق توافقی

شرایط جدید طلاق توافقی


تا قبل از دی ماه  ۹۷ زوجین یا وکلایآنهابرای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردندنمودند؛ ولی از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ مطابق بخشنامه شماره یک ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵...

  • ۰
  • ۸۸