برچسب: ارزشیابی مدرک روسیه در ایران

ارزشیابی مدرک روسیه در ایران
 ارزشيابی مدارک تحصیلی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ) دانشگاه های  کشور روسیه توسط وزارت بهداشت ایران: 
1- شرکت کردن و قبولی در امتحان جامع علوم پايه برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی.
2- برای دانشجويان رشته پزشکی قبولی در امتحان پری انترنی و گذراندن دوره انترنی در کشور ایران.

3-  دانشجويان رشته های دندانپزشکی و داروسازی شرکت در امتحان جايابی و تکميل دوره  در ایران.

4- برای دانشجويانی که از تاريخ2003/9/1 در يکی از دانشگاههای معتبر مشروط در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و يا داروسازی شروع به تحصيل نمايند، ارزشيابی براساس شرايط فوق الذکر صورت خواهد گرفت که:

نکته 1: معدل کتبی ديپلم دبيرستان نظام قديم از ۱۵ به بالا و نظام جديد (پيش دانشگاهی) از ۱۶ به بالا باشد.

نکته 2: ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربی يا رياضی فيزيک باشد.

0

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه چگونه است؟ چنانچه بخواهیم راههای مهاجرت به کشور های مختلف را بررسی کنیم به 6 طریق خواهیم رسید که شامل تولد، ازدواج، پناهندگی، کار، تحصیل و سرمایه گذاری است. کشور وسیع...