نمونه صورتجلسه  طلاق توافقی

در تاریخ…………………………. بین زوجین، زوجه خانم…………………….. به شماره ملی……………………….. و زوج آقای……….. به شماره ملی…………………. درخواست طلاق توافقی مطرح و شرط ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت.

1- الف – زوجین فاقد فرزند مشترک هستند؛ ب – زوجین دارای فرزند مشترک هستند: فرزند مشترک از دایره حضانت خارج است / فرزند مشترک داخل در دایره حضانت است.
– در صورت داخل بودن فرزندان مشترک در دایره حضانت، تکلیف حضانت آنها بایستی معلوم شود.
2- مهریه زوجه عبارت است از…………….. که زوجه تعداد………….. را در قبال طلاق بذل می نماید.
نکته 1: بایستی نحوه پرداخت مهریه مشخص شود.
نکته 2: زوجه می تواند در قبال طلاق تمام مهریه را بذل کند یا یک سکه از آن را. زن می تواند در قبال طلاق حتی عوضی بیشتر از مهریه خود پرداخت کند. در همین صورتجلسه بایستی زوج نیز قبول بذل نماید.
3- نحوه استرداد جهیزیه باید مشخص شود. (اصولاً جهیزیه متعلق به زن و قابل استرداد است)
4- در خصوص نفقه گذشته (معوقه) و نفقه دوره عده طلاق، باید توافق صورت گیرد.
5- در خصوص اجرت المثل دوره زندگی زناشویی باید توافق صورت گیرد.
6- عدم تفاهم اخلاقی و توافق به طلاق و عدم امکان ادامه زندگی مشترک.
7- در صورت یائسه بودن زوجه یا باردار بودن وی باید اقرار صورت گیرد.
8- نسبت به سایر موارد، زوجین ادعا و اختلافی ندارند (تعیین تکلیف در خصوص سایر موارد احتمالی اختلاف).

تصویر: شرایط جدید طلاق توافقی
شرایط جدید طلاق توافقی

تا قبل از دی ماه  ۹۷ زوجین یا وکلایآنهابرای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردندنمودند؛ ولی از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ مطابق بخشنامه شماره یک ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر...