نکته های طلاق توافقی

زمانی که زندگی برای زوجین سخت و دشوار باشد و آنان نسبت به ادامه زندگی تمایلی نداشته باشند می‌توانند به صورت توافقی به زندگی مشترک خود خاتمه دهند و آن‌ها در بسیاری از امور مانند نفقه، ملاقات با فرزندان، حضانت فرزندان، نحوه دریافت جهیزیه، نحوه دریافت مهریه و سایر امور با هم به توافق می‌رسند، آن‌ها به یکی از شعب دادگاه مراجعه کرده و برای طلاق، درخواستی را تسلیم می‌کنند و پس از روال اداری، از طرف دادگاه، گواهی عدم سازش زوجین صادر می‌شود و آن‌ها با ارائه این گواهی به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، سردفتر می‌تواند صیغه طلاق را بر آن‌ها جاری سازد و طلاق زوجین در نهایت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نیز ثبت می‌شود.

تصویر: طلاق توافقی
طلاق توافقی

برهیچکس پوشیده نیست طلاقی را که خالق هستی"ابعض الحلال"خوانده چه تبعات مهلکی بر فرد و پیکره ی جامعه وارد میسازد. بقاء خانواده و حفظ ثبات آن , به عنوان یک نهاد و پایه ای اجتماعی و اخلاقی و بنیادی ترین...

تصویر: شرایط جدید طلاق توافقی
شرایط جدید طلاق توافقی

تا قبل از دی ماه  ۹۷ زوجین یا وکلایآنهابرای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردندنمودند؛ ولی از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ مطابق بخشنامه شماره یک ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر...